مجله پرسپکتیو شماره اول: هنر و تکنولوژی

هربار علم، فیزیک، تکنولوژی و فنآوری در هنر آمیخته شدند، منجر به ایجاد پدیده‌هایی تازه در هنر معاصر گشته‌اند؛ پدیده‌هایی که دیگر معنای قبلی خود را متبادر نمی‌کنند و با مفهوم تازه‌ای مورد خوانش قرار می‌گیرند. مجله‌ی پرسپکتیو با آگاهی از اهمیت ارتباط رشته‌های هنری با سایر علوم در دنیا،‌ تلاش می‌کند به شکل اختصاصی به مسئله‌ی بینارشته‌ای بپردازد.