ولف واستل

ولف واستل نقاش و مجسمه ساز آلمانی بود. او را یکی از اولین هنرمندانی می دانند که پذیرای هنرهای ویدئویی و چیدمان شد و از پیشگامان برنامه های هپنینگ آرت و جریان فولکس بود. تکنیک هایی مانند تاری و دکولاژ از ویژگی های کار او است؛ به همین ترتیب جاسازی اشیا در بتن و استفاده از دستگاه های تلویزیون در کارهای او مشاهده می شود.