جوزف بویس و نظریه ی مجسمه اجتماعی

جوزف بویس هنرمند، معلم و نظریه پرداز هنری آلمانی بود که اثر هنری را به عنوان یک “مجسمه اجتماعی” که همه در آن مشارکت دارند در نظر می گرفت و معتقد بود که هدف هنر “تاثیر گذاشتن بر آدم ها و فعال کردن روابط حس های بینایی و شنوایی و تبدیل این حواس به یک اصل قابلیت برای کار”هست.

نام جون پایک و پیش بینی آینده فناوری و هنر

نام جون پایک هنرمند آسیایی اهل کره جنوبی است. او با انواع مدیوم ها کار کرده و به عنوان بنیانگذار هنر ویدئویی شناخته می‌شود. نام جون پایک یکی از نخستین هنرمندانی بود که در هنر خود از فناوری استفاده کرد. ایده‌های هنری او و آینده‌ای که پیش بینی کرده بود بسیار جلوتر از دوره زندگی خودش بودند. او همواره تلاش داشت هنر سطح بالا را به زندگی روزانه، نزدیک کند.