جوزف بویس و نظریه ی مجسمه اجتماعی

جوزف بویس هنرمند، معلم و نظریه پرداز هنری آلمانی بود که اثر هنری را به عنوان یک “مجسمه اجتماعی” که همه در آن مشارکت دارند در نظر می گرفت و معتقد بود که هدف هنر “تاثیر گذاشتن بر آدم ها و فعال کردن روابط حس های بینایی و شنوایی و تبدیل این حواس به یک اصل قابلیت برای کار”هست.