آنجلا بولک و فناوری نورها در هنر

آنجلا بولک اغلب با صدا و چیدمان کار می کند. او در هنر خود با مرزهای ریاضیات و زیبایی شناسی به خوبی بازی می کند. آنجلا علاقه خاصی به دستورالعمل ها و قوانین، به ویژه در زمینه فناوری دارد.