پادکست پرسپکتیو | اپیزود اول: هنر و تکنولوژیِ غیردیجیتال؛ تعاملی دیرین

پادکست پرسپکتیو اپیزود اول: هنر و تکنولوژیِ غیردیجیتال؛ تعاملی دیرین